:Hlavná :TYPY ISO

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 je ideálnou základňou pre deklarovanie kompetentnosti a odbornosti moderných spoločností všetkých veľkostí vo všetkých oblastiach priemyslu, hospodárstva a služieb.

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 tvorí neoddeliteľnú súčasť celkového systému manažérstva organizácie, podporuje ochranu životného prostredia a zdravia pred možnými negatívnymi vplyvmi činností, výrobkov a služieb.

V súčasnosti je manažérsky systém ISO 45001 jediným komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Systém analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov - HACCP identifikuje konkrétne nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť potravín.

Norma ISO 22000 spája zásady systému HACCP a aplikačné kroky vyvinuté Komisiou Codex Alimentarius. Túto medzinárodnú normu možno zaviesť nezávisle od iných noriem systémov manažérstva.

Medzinárodná norma SA 8000 je celosvetovo uznávaná ako referenčná norma pre oblast sociálnej zodpovednosti. Vychádza z medzinárodných zmlúv a doporučení medzinárodnej organizácie práce, všeobecnej deklarácie ľudských práv a zmluvy o právach detí.

Norma ISO/IEC 27001 predkladá požiadavky na návrh, zavedenie, prevádzku, údržbu ako aj neustále zlepšovanie zdokumentovaného systému SMIB. Efektívny spôsob ochrany pred uvedenými rizikami spočíva v implementácii komplexného systému, ktorý integruje tiež všetky zákonné, regulačné a zmluvné záväzky organizácie.

Systém protikorupčného manažérstva ISO 37001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizácii vytvoriť, zaviesť, udržať a zlepšovať systém, ktorý špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii, ako aj identifikovať a riešiť prípady, kedy došlo ku korupcii.